Regulamin ZIMA W MIEŚCIE

Karta zgłoszeniowa

Karta kwalifikacyjna

Zarządzenie

Zapisów dziecka na półkolonie zimowe można dokonywać poprzez złożenie w szkole organizującej półkolonie Karty zgłoszenia na półkolonie, w terminie: od 03.01.2024 r. do 08.01.2024 r.

W przypadku zakwalifikowania dziecka na półkolonie rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do:
1) dokonania wpłaty o wartości określonej w pkt. 7 Regulaminu, na rachunek organizatora- pkt. 8.
2) złożenia w jednostce oświatowej organizującej półkolonie kompletu dokumentów, tj. wypełnionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniem uiszczenia wpłaty za półkolonie.;
– w terminie nie później niż do dn. 10.01.2024 r.
Brak złożenia karty kwalifikacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami oraz brak dokonania wpłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w półkoloniach i wykreśleniem z listy uczestników.

Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane.

Koszty półkolonii:
1) koszt turnusu wynosi 500,00 zł lub
2) 400,00 zł dla dzieci posiadających ważną Radzymińską Kartę Mieszkańca.

Opłatę za półkolonię należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora tj. ALIOR BANK nr konta 32 2490 0005 0000 4600 5620 1165
podając w tytule zapłaty: imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły (w której organizowane są półkolonie)

Organizator nie przewiduje zwrotu uiszczonych wpłat.
Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów od godziny: 8:00 do godziny 16:00. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci z miejsca realizacji półkolonii.
Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.