Konkurs Ekologiczny „Drugie życie odpadów” dla uczniów Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Radzymin.

 1. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu, podaniem szkoły i klasy do jakiej należy uczestnik.
 2. Plakat powinien zawierać elementy pochodzące z surowców wtórnych, np. nakrętki, plastikowe butelki, kawałki foli, tekturę, kubki, itp. max. w formacie A3.
 3. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, do której uczęszcza uczestnik.
 4. Termin składania prac konkursowych: do 6.12.2021 r.
 5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu zachęcającego (propagującego) dbanie o ochronę środowiska, zawierającego elementy mi.in:

–        negatywny wpływ działalności człowieka na stan środowiska naturalnego (zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, dzikie wysypiska śmieci),

–        form ochrony przyrody (rezerwat, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt),

–        informacji dotyczących prawidłowej segregacji odpadów, punktów odbioru odpadów komunalnych.

     6. Za uczestnictwo w konkursie każda ze szkół otrzyma metalowe serce służące do zbierania nakrętek, szkoły, które posiadają metalowe         serca otrzymają pojemniki do zbierania zużytych baterii.

7. Dla uczniów najlepszych prac bony towarowe na zakup sprzętu sportowego.

https://spciemne.radzymin.pl/wp-content/uploads/2021/11/regulamin-konkursu-drugie-zycie-odpadow.pdf

https://spciemne.radzymin.pl/wp-content/uploads/2021/11/RODO-zgoda-udzial-w-konkursie-zabawka-ze-skrawka-Drugie-zycie-odpadow-bez-wizwerunku-ZGKiM-Radzymin.pdf

 

W załączniku regulamin konkursu CZARODZIEJSKIE DRZEWO

 

Regulamin Konkursu

Gratulacje, wszystkie osoby zgłoszone zostały zakwalifikowane na III turnus Półkolonii Letnich

 

Szczegółowy plan Półkolonii:

Szczegółowy plan półkolonii

 

Dokumenty:

ZGŁOSZENIE_Pólkolonie_2021_Radzymin_I-VII_turnusów (1)

KARTA KWALIFIKACYJNA_Półkolonie_Radzymin_I-VII_turnusów (1)

 

 

 

Poniżej przedstawiamy listę przyjętych i nieprzyjętych uczniów do przedszkola.

https://spciemne.radzymin.pl/wp-content/uploads/2021/06/lista-nieprzyjetych-22.06.2021.pdf

https://spciemne.radzymin.pl/wp-content/uploads/2021/06/lista_przyjetych-22.06.2021.pdf

Burmistrz Radzymina koordynuje rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które działają w szkołach, dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej Gminy. Miejsca dla dzieci są przewidziane w:

 • przedszkolach samorządowych,
 • szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,
 • przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można rejestrować od 25 lutego 2021 r. (od godz. 12:00) do 10 marca 2021 r. (do godz. 12:00), zaś szczegółowe informacje o ofercie poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będą dostępna na stronie https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ od dn. 15 lutego 2021 r. Prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem rekrutacji zamieszczonym poniżej.

Przed przystąpieniem do elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzając spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

UWAGA – Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

KONTYNUACJA

Dzieci z roczników 2015, 2016, 2017, 2018,  które już teraz korzystają z edukacji przedszkolnej w placówkach Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie, tj. w dn. 17-24 lutego br., złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji.

REKRUTACJA

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2015), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej.

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2015) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną,  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować status swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2021 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

 1. 15 luty 2021 r. wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
 2. podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko – czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
 3. warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
 4. od dnia 25 lutego 2021 (od godz. 12:00)  do dnia  10 marca 2021 (do godziny 12:00), w systemie rekrutacyjnym należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
 5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;
 6. najpóźniej do dnia 10 marca 2021 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
 7. w dniu 26 marca 2021 po godzinie 15:00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;
 8. do dnia 14 kwietnia 2021 do godziny 16:00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko, rodzice powinni złożyć potwierdzenie woli;
 9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej

HARMONOGRAM >>>

Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych będzie się odbywać w oparciu o następujący harmonogram wynikający z  Zarządzenia Nr 0050.5.2021 Burmistrza Radzymina z dnia 22 stycznia 2021 r.

Etap kontynuacji

opis działania

termin od

termin do

Składanie deklaracji kontynuacji.

17.02.2021

24.02.2021

do godz. 12:00

Rekrutacja zasadnicza

opis działania

termin od

termin do

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków.

25.02.2021

od godz. 12:00

10.03.2021
do godz. 16:00

(rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00)

 

Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu zasadniczym.

26.03.2021 godz. 15:00

Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.

26.03.2021

po godz. 15:00

14.04.2021
do godz. 16:00

 

Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.

16.04.2021 godz. 15:00

Rekrutacja uzupełniająca

opis działania

termin od

termin do

 

Publikacja w systemie wykazu wolnych miejsc.

20.05.2021

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków.

 

21.05.2021 r.

od godz. 12:00

31.05.2021

do godz. 16:00

(rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00)

Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

11.06.2021 godz. 15:00

Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.

11.06.2021

po godz. 15:00

21.06.2021

do godz. 15:00

Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.

22.06.2021 godz. 15:00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

29.06.2021

KRYTERIA REKRUTACJI

O kolejności zakwalifikowania do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach będą decydowały powołane w każdej placówce komisje rekrutacyjne. Podstawą  tych decyzji będzie przekazana przez rodziców we wniosku informacja o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji.

Kryteria ustawowe – wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 z późn. zm), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe – wynikające z Uchwały nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r.

 • Oboje lub jeden rodzic kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Radzymin.
 • Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku).
 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku lub naukę w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
 • Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
 • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje jednocześnie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
 • Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci.

POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą zaznaczyć w systemie rekrutacji. Dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie. Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na stronie internetowej https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/.

 

25 lutego odbyły się pokazowe zajęcia z Kickboxingu dla dzieci. Zapraszamy do galerii 🙂