Zachęcamy do składania ofert. 

Burmistrz Radzymina koordynuje rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które działają w szkołach, dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej Gminy. Miejsca dla dzieci są przewidziane w:

 • przedszkolach samorządowych,
 • szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,
 • przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można rejestrować od 25 lutego 2021 r. (od godz. 12:00) do 10 marca 2021 r. (do godz. 12:00), zaś szczegółowe informacje o ofercie poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będą dostępna na stronie https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ od dn. 15 lutego 2021 r. Prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem rekrutacji zamieszczonym poniżej.

Przed przystąpieniem do elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzając spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

UWAGA – Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

KONTYNUACJA

Dzieci z roczników 2015, 2016, 2017, 2018,  które już teraz korzystają z edukacji przedszkolnej w placówkach Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie, tj. w dn. 17-24 lutego br., złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji.

REKRUTACJA

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2015), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej.

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2015) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną,  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować status swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2021 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

 1. 15 luty 2021 r. wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
 2. podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko – czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
 3. warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
 4. od dnia 25 lutego 2021 (od godz. 12:00)  do dnia  10 marca 2021 (do godziny 12:00), w systemie rekrutacyjnym należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
 5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;
 6. najpóźniej do dnia 10 marca 2021 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
 7. w dniu 26 marca 2021 po godzinie 15:00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;
 8. do dnia 14 kwietnia 2021 do godziny 16:00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko, rodzice powinni złożyć potwierdzenie woli;
 9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej

HARMONOGRAM >>>

Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych będzie się odbywać w oparciu o następujący harmonogram wynikający z  Zarządzenia Nr 0050.5.2021 Burmistrza Radzymina z dnia 22 stycznia 2021 r.

Etap kontynuacji

opis działania

termin od

termin do

Składanie deklaracji kontynuacji.

17.02.2021

24.02.2021

do godz. 12:00

Rekrutacja zasadnicza

opis działania

termin od

termin do

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków.

25.02.2021

od godz. 12:00

10.03.2021
do godz. 16:00

(rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00)

 

Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu zasadniczym.

26.03.2021 godz. 15:00

Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.

26.03.2021

po godz. 15:00

14.04.2021
do godz. 16:00

 

Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.

16.04.2021 godz. 15:00

Rekrutacja uzupełniająca

opis działania

termin od

termin do

 

Publikacja w systemie wykazu wolnych miejsc.

20.05.2021

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków.

 

21.05.2021 r.

od godz. 12:00

31.05.2021

do godz. 16:00

(rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00)

Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

11.06.2021 godz. 15:00

Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.

11.06.2021

po godz. 15:00

21.06.2021

do godz. 15:00

Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.

22.06.2021 godz. 15:00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

29.06.2021

KRYTERIA REKRUTACJI

O kolejności zakwalifikowania do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach będą decydowały powołane w każdej placówce komisje rekrutacyjne. Podstawą  tych decyzji będzie przekazana przez rodziców we wniosku informacja o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji.

Kryteria ustawowe – wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 z późn. zm), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe – wynikające z Uchwały nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r.

 • Oboje lub jeden rodzic kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Radzymin.
 • Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku).
 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku lub naukę w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
 • Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
 • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje jednocześnie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
 • Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci.

POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą zaznaczyć w systemie rekrutacji. Dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie. Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na stronie internetowej https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/.