2.06.2022 r. w ramach programu „Poznaj Polskę”, uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Miasto Mikołaja Kopernika. Całodniowa wycieczka była dla uczniów dużą frajdą i zastrzykiem wiedzy.

Po więcej zdjęć zapraszamy na Facebook

W załączniku umieszczamy listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

https://spciemne.radzymin.pl/wp-content/uploads/2021/03/rekrutacja-przedszkole.pdf

Drodzy Uczniowie, na pewno wykonujecie piękne ozdoby wielkanocne. Jeśli korzystacie przy ich produkcji z materiałów ekologicznych, koniecznie weźcie udział w konkursie ogłoszonym przez Starostwo Wołomińskie.

 

Regulamin konkursu na Eko-ozdobę wielkanocną

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
  w Wołominie, ul. Ignacego Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, zwany dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs pn.: Eko-ozdoba wielkanocna.

IIPrzedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej (np. pisanka – wykonana na prawdziwym jajku lub wydmuszce, stroik, zawieszka, girlanda, figurka zajączka lub baranka – wypiekana lub z cukru, koszyk wielkanocny, wycinanki itd.).
 2. Pomysł, technika wykonania oraz format są dowolne. Jednak ozdoba musi być wykonana z surowców wtórnych, rzeczy zbędnych, przeznaczonych do wyrzucenia, (np. opakowania plastikowe, szklane, papierowe, wytłoczki po jajkach, nakrętki itp.) lub materiałów naturalnych (np. skorupki jaj, sznurek, słoma, drewno, patyczki, gałązki, piórka, ciasto, cukier) albo zepsutych, zużytych lub zbędnych przedmiotów, którym nadano nową funkcję – ozdoby wielkanocnej.

Niedopuszczalne jest zastosowanie gotowych plastikowych wyrobów, ozdób lub ich bazy w postaci figur ze styropianu, sztucznych kwiatów, cekinów itd.

Zależy nam na wykorzystaniu tego, co jest zbędne, tak, aby nie kupować niczego nowego (co stanie za chwilę stanie się odpadem). Doceńmy to, co daje nam Ziemia!

III. Cel konkursu

 1. Promocja zachowań proekologicznych.
 2. Poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie ograniczania wytwarzania odpadów.
 3. Promowanie idei recyklingu (powtórne wykorzystanie surowców) i upcyklingu (nadawanie nowej funkcji zużytym przedmiotom).
 4. Rozwijanie wyobraźni twórczej i uzdolnień plastycznych, manualnych, artystycznych.

V. Uczestnicy

Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu wołomińskiego,
z podziałem na 3 kategorie:

 1. Praca rodzinna, gdzie wiek najstarszego dziecka wynosi do lat 10;
 2. Praca rodzinna, gdzie wiek najmłodszego dziecka wynosi co najmniej 10 lat;
 3. Indywidualne prace wykonane przez osoby dorosłe.

IV. Nagroda

 1. Nagrodami (dziesięć nagród w każdej z kategorii) są sadzonki roślin ogrodowych,
  o wartości do 100 zł, do odbioru w sklepie ogrodniczym, znajdującym się na terenie powiatu wołomińskiego, wybranym przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania wyróżnień w postaci sadzonek roślin ogrodowych o wartości do 50 zł, w dowolnej kategorii.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

 

VI. Warunki udziału w konkursie

 1. Uczestnik indywidualny lub rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną, wykonaną własnoręcznie ozdobę.
 2. Ozdoba wielkanocna może być zgłoszona do konkursu tylko jeden raz.
 3. Ozdoby wykonane niezgodnie z opisem przedmiotu konkursu (pkt II) nie będą kwalifikowane i zostaną odrzucone.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie min. 2 zdjęć w formacie cyfrowym .jpg, na adres wskazany przez Organizatora, własnoręcznie wykonanej ozdoby.
 5. Prace należy zgłaszać poprzez wysłanie na adres e-mail  zee@powiat-wolominski.pl   do dnia 3 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59 wiadomości zawierającej:
 1. Tytuł wiadomości: Eko-ozdoba wielkanocna.
 2. Kategoria: 1, 2 lub 3 (1 – praca rodzinna, 2 – praca rodzinna, 3- praca indywidualna osoby dorosłej)
 3. Nazwę miejscowości, w której mieszka uczestnik niniejszego konkursu;
 4. Minimum 2 zdjęcia w formacie cyfrowym .jpg. Jedno zdjęcie przedstawiające ozdobę w trakcie jej wykonywania (nie powinna być widoczna twarz uczestnika), drugie zdjęcie to gotowa ozdoba. Zdjęcie można wykonać także telefonem lub innym urządzeniem posiadającym aparat cyfrowy.
 1. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie  http://www.powiat-wolominski.pl, nastąpi do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godziny 18:00.
 3. Przekazanie dokumentu uprawniającego (bonu) do odbioru nagrody laureatom konkursu nastąpi do dnia 22 kwietnia 2021 r. w sposób uzgodniony z laureatami.
 4. Laureaci odbiorą wybrane rośliny w ramach przyznanej nagrody (do wartości wskazanej na bonie) w sklepie ogrodniczym wybranym przez Organizatora,
  w terminie do dnia 15 maja 2021 r.
 5. Zgłaszając udział w konkursie uczestnicy oświadczają, że wykonali własnoręcznie ozdobę, a ozdoba nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach przez Organizatora konkursu. Starosta Wołomiński nabywa prawo do wielokrotnego wydawania, wykorzystywania, powielania, przetwarzania i rozpowszechniania techniką drukarską i cyfrową dzieła, jaki stanowi praca konkursowa oraz do wystawiania i publicznego udostępniania zgłoszonej pracy na stronach internetowych Starostwa Powiatowego, jednostek mu podległych oraz w publikacjach i artykułach prasowych dotyczących akcji.

VII. Ocena prac

 1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową.
 2. Komisja konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę zgodność z warunkami konkursu, walory ekologiczne pracy, walory artystyczne, estetykę wykonania, oryginalność i pomysłowość.
 3. Organizator poinformuje laureatów mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu odbioru nagrody.
 4. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega kwestionowaniu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w akcji ponoszą uczestnicy.
 2. Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zakończenia konkursu, odwołania akcji z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej Organizatora akcji (http://www.powiat-wolominski.pl).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów lub wskazania ich większej liczby.
 6. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 346 11 58 lub mailowo, na adres: zee@powiat-wolominski.pl

Ew. dodatkowych wyjaśnień udzieli Pani Dorota Górska – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, tel. 22 346 11 58.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Zachęcamy do składania ofert. 

Burmistrz Radzymina koordynuje rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które działają w szkołach, dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej Gminy. Miejsca dla dzieci są przewidziane w:

 • przedszkolach samorządowych,
 • szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,
 • przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można rejestrować od 25 lutego 2021 r. (od godz. 12:00) do 10 marca 2021 r. (do godz. 12:00), zaś szczegółowe informacje o ofercie poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będą dostępna na stronie https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ od dn. 15 lutego 2021 r. Prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem rekrutacji zamieszczonym poniżej.

Przed przystąpieniem do elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzając spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

UWAGA – Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

KONTYNUACJA

Dzieci z roczników 2015, 2016, 2017, 2018,  które już teraz korzystają z edukacji przedszkolnej w placówkach Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie, tj. w dn. 17-24 lutego br., złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji.

REKRUTACJA

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2015), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej.

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2015) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną,  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować status swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2021 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

 1. 15 luty 2021 r. wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
 2. podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko – czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
 3. warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
 4. od dnia 25 lutego 2021 (od godz. 12:00)  do dnia  10 marca 2021 (do godziny 12:00), w systemie rekrutacyjnym należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
 5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;
 6. najpóźniej do dnia 10 marca 2021 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
 7. w dniu 26 marca 2021 po godzinie 15:00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;
 8. do dnia 14 kwietnia 2021 do godziny 16:00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko, rodzice powinni złożyć potwierdzenie woli;
 9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej

HARMONOGRAM >>>

Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych będzie się odbywać w oparciu o następujący harmonogram wynikający z  Zarządzenia Nr 0050.5.2021 Burmistrza Radzymina z dnia 22 stycznia 2021 r.

Etap kontynuacji

opis działania

termin od

termin do

Składanie deklaracji kontynuacji.

17.02.2021

24.02.2021

do godz. 12:00

Rekrutacja zasadnicza

opis działania

termin od

termin do

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków.

25.02.2021

od godz. 12:00

10.03.2021
do godz. 16:00

(rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00)

 

Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu zasadniczym.

26.03.2021 godz. 15:00

Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.

26.03.2021

po godz. 15:00

14.04.2021
do godz. 16:00

 

Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.

16.04.2021 godz. 15:00

Rekrutacja uzupełniająca

opis działania

termin od

termin do

 

Publikacja w systemie wykazu wolnych miejsc.

20.05.2021

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków.

 

21.05.2021 r.

od godz. 12:00

31.05.2021

do godz. 16:00

(rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00)

Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

11.06.2021 godz. 15:00

Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.

11.06.2021

po godz. 15:00

21.06.2021

do godz. 15:00

Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.

22.06.2021 godz. 15:00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

29.06.2021

KRYTERIA REKRUTACJI

O kolejności zakwalifikowania do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach będą decydowały powołane w każdej placówce komisje rekrutacyjne. Podstawą  tych decyzji będzie przekazana przez rodziców we wniosku informacja o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji.

Kryteria ustawowe – wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 z późn. zm), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe – wynikające z Uchwały nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r.

 • Oboje lub jeden rodzic kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Radzymin.
 • Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku).
 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku lub naukę w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
 • Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
 • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje jednocześnie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
 • Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci.

POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą zaznaczyć w systemie rekrutacji. Dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie. Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na stronie internetowej https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/.

 

Zdjęcie