Drodzy Uczniowie, na pewno wykonujecie piękne ozdoby wielkanocne. Jeśli korzystacie przy ich produkcji z materiałów ekologicznych, koniecznie weźcie udział w konkursie ogłoszonym przez Starostwo Wołomińskie.

 

Regulamin konkursu na Eko-ozdobę wielkanocną

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
  w Wołominie, ul. Ignacego Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, zwany dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs pn.: Eko-ozdoba wielkanocna.

IIPrzedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej (np. pisanka – wykonana na prawdziwym jajku lub wydmuszce, stroik, zawieszka, girlanda, figurka zajączka lub baranka – wypiekana lub z cukru, koszyk wielkanocny, wycinanki itd.).
 2. Pomysł, technika wykonania oraz format są dowolne. Jednak ozdoba musi być wykonana z surowców wtórnych, rzeczy zbędnych, przeznaczonych do wyrzucenia, (np. opakowania plastikowe, szklane, papierowe, wytłoczki po jajkach, nakrętki itp.) lub materiałów naturalnych (np. skorupki jaj, sznurek, słoma, drewno, patyczki, gałązki, piórka, ciasto, cukier) albo zepsutych, zużytych lub zbędnych przedmiotów, którym nadano nową funkcję – ozdoby wielkanocnej.

Niedopuszczalne jest zastosowanie gotowych plastikowych wyrobów, ozdób lub ich bazy w postaci figur ze styropianu, sztucznych kwiatów, cekinów itd.

Zależy nam na wykorzystaniu tego, co jest zbędne, tak, aby nie kupować niczego nowego (co stanie za chwilę stanie się odpadem). Doceńmy to, co daje nam Ziemia!

III. Cel konkursu

 1. Promocja zachowań proekologicznych.
 2. Poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie ograniczania wytwarzania odpadów.
 3. Promowanie idei recyklingu (powtórne wykorzystanie surowców) i upcyklingu (nadawanie nowej funkcji zużytym przedmiotom).
 4. Rozwijanie wyobraźni twórczej i uzdolnień plastycznych, manualnych, artystycznych.

V. Uczestnicy

Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu wołomińskiego,
z podziałem na 3 kategorie:

 1. Praca rodzinna, gdzie wiek najstarszego dziecka wynosi do lat 10;
 2. Praca rodzinna, gdzie wiek najmłodszego dziecka wynosi co najmniej 10 lat;
 3. Indywidualne prace wykonane przez osoby dorosłe.

IV. Nagroda

 1. Nagrodami (dziesięć nagród w każdej z kategorii) są sadzonki roślin ogrodowych,
  o wartości do 100 zł, do odbioru w sklepie ogrodniczym, znajdującym się na terenie powiatu wołomińskiego, wybranym przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania wyróżnień w postaci sadzonek roślin ogrodowych o wartości do 50 zł, w dowolnej kategorii.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

 

VI. Warunki udziału w konkursie

 1. Uczestnik indywidualny lub rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną, wykonaną własnoręcznie ozdobę.
 2. Ozdoba wielkanocna może być zgłoszona do konkursu tylko jeden raz.
 3. Ozdoby wykonane niezgodnie z opisem przedmiotu konkursu (pkt II) nie będą kwalifikowane i zostaną odrzucone.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie min. 2 zdjęć w formacie cyfrowym .jpg, na adres wskazany przez Organizatora, własnoręcznie wykonanej ozdoby.
 5. Prace należy zgłaszać poprzez wysłanie na adres e-mail  zee@powiat-wolominski.pl   do dnia 3 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59 wiadomości zawierającej:
 1. Tytuł wiadomości: Eko-ozdoba wielkanocna.
 2. Kategoria: 1, 2 lub 3 (1 – praca rodzinna, 2 – praca rodzinna, 3- praca indywidualna osoby dorosłej)
 3. Nazwę miejscowości, w której mieszka uczestnik niniejszego konkursu;
 4. Minimum 2 zdjęcia w formacie cyfrowym .jpg. Jedno zdjęcie przedstawiające ozdobę w trakcie jej wykonywania (nie powinna być widoczna twarz uczestnika), drugie zdjęcie to gotowa ozdoba. Zdjęcie można wykonać także telefonem lub innym urządzeniem posiadającym aparat cyfrowy.
 1. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie  http://www.powiat-wolominski.pl, nastąpi do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godziny 18:00.
 3. Przekazanie dokumentu uprawniającego (bonu) do odbioru nagrody laureatom konkursu nastąpi do dnia 22 kwietnia 2021 r. w sposób uzgodniony z laureatami.
 4. Laureaci odbiorą wybrane rośliny w ramach przyznanej nagrody (do wartości wskazanej na bonie) w sklepie ogrodniczym wybranym przez Organizatora,
  w terminie do dnia 15 maja 2021 r.
 5. Zgłaszając udział w konkursie uczestnicy oświadczają, że wykonali własnoręcznie ozdobę, a ozdoba nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach przez Organizatora konkursu. Starosta Wołomiński nabywa prawo do wielokrotnego wydawania, wykorzystywania, powielania, przetwarzania i rozpowszechniania techniką drukarską i cyfrową dzieła, jaki stanowi praca konkursowa oraz do wystawiania i publicznego udostępniania zgłoszonej pracy na stronach internetowych Starostwa Powiatowego, jednostek mu podległych oraz w publikacjach i artykułach prasowych dotyczących akcji.

VII. Ocena prac

 1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową.
 2. Komisja konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę zgodność z warunkami konkursu, walory ekologiczne pracy, walory artystyczne, estetykę wykonania, oryginalność i pomysłowość.
 3. Organizator poinformuje laureatów mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu odbioru nagrody.
 4. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega kwestionowaniu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w akcji ponoszą uczestnicy.
 2. Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zakończenia konkursu, odwołania akcji z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej Organizatora akcji (http://www.powiat-wolominski.pl).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów lub wskazania ich większej liczby.
 6. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 346 11 58 lub mailowo, na adres: zee@powiat-wolominski.pl

Ew. dodatkowych wyjaśnień udzieli Pani Dorota Górska – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, tel. 22 346 11 58.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *